Ogólne Warunki Sprzedaży, Świadczenia Usług i Produkcji Urządzeń oraz Gwarancji

firmy P.H.U. POLTECH z siedzibą w Świebodzicach.

I. DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Przez użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Gwarancji (zwanych dalej „Warunkami”)

określenia należy rozumieć:

1. "Sprzedawca" – prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:

P.H.U "Poltech" Joanna Wróblewicz

NIP: 884-154-99-12

REGON: 890691822

z siedzibą w Świebodzicach na Pl. Dworcowy 2

2. "Kupujący" - osoba fizyczna lub osoba prawna nie będące konsumentami wskazana jako

kupujący/zamawiający/zlecający w Zamówieniu;

3. "Towar" – towar, produkt lub usługa będące przedmiotem sprzedaży/zamówienia;

4. „Zapytanie ofertowe” – pisemne zapytanie Kupującego skierowane do Sprzedawcy w celu otrzymania oferty

Sprzedawcy;

5. „Oferta” – pisemne oświadczenie Sprzedawcy przekazane Kupującemu w odpowiedzi na Zapytanie

Ofertowe, stanowiące ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego;

6. „Zamówienie” – pisemne oświadczenie Kupującego o przyjęciu Oferty;

7. „Potwierdzenie Zamówienia” – pisemne oświadczenie Sprzedawcy potwierdzające zawarcie Umowy;

8. „Umowa” – umowa sprzedaży Towaru, umowa o dzieło, umowa zlecenie - zawarta między Sprzedawcą, a

Kupującym na podstawie Oferty oraz Zamówienia z zachowaniem Warunków;

9. „Strony” – Sprzedawca oraz Kupujący.

§ 2. Niniejsze Warunki dotyczą Umów, których miejsce wykonania znajdować się będzie na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy ze względu na miejsce wykonania Umowy zawartej na podstawie

niniejszych Warunków, konieczne będzie zastosowanie regulacji dotyczących eksportu z terytorium RP,

Warunki niniejsze znajdą zastosowanie w zakresie nie wyłączonym takimi regulacjami, a Umowa określi sposób

wykonania obowiązków z tym związanych.

§ 3. Kupujący, który składa Zamówienie u Sprzedawcy, wyraża tym samym zgodę na niniejsze Warunki.

§ 4. Wszelkie informacje lub uściślenia ustne pochodzące od Sprzedawcy muszą być potwierdzone pisemnie by

stały się wiążące.

§ 5. Nieważność lub wyłączenie, także umowne, któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków, nie

powoduje nieważności lub wyłączenia pozostałych postanowień Warunków.

§ 6. Niniejsze Warunki stosuje się do wszystkich umów zawieranych przez Sprzedawcę z Kupującym (w tym

Umów), o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub indywidualnie uzgodnione postanowienia umów

nie stanowią inaczej.

II. ZAWARCIE UMOWY

§ 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia lub z chwilą dokonania zakupu

bezpośrednio u Sprzedawcy poprzez odbiór towaru i wystawienie dokumentu księgowego – faktury.

§ 2. Postanowienia Zamówienia sprzeczne z Warunkami lub Ofertą wymagają wyraźnej pisemnej zgody

Sprzedawcy i stanowią nową ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. W takim przypadku Umowa

zostanie zawarta z chwilą otrzymania przez Kupującego Potwierdzenia Zamówienia. Artykułu 682 Kodeksu

cywilnego nie stosuje się.

§ 3. Zaliczka złożona przez Kupującego nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem przypadku wykonania przez

Kupującego prawa odstąpienia zgodnie z p. V § 4 Warunków.

§ 4. Zmiana Umowy na prośbę Kupującego może pociągnąć za sobą zmianę daty dostarczenia i ceny Towaru.

III. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Warunków, Kupujący może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni

od złożenia Zamówienia. Odstąpienie jest skuteczne za zapłatą odstępnego w wysokości zaliczki zapłaconej

przez Kupującego. Sprzedawca będzie mógł zatrzymać kwotę odstępnego, a także żądać naprawienia szkody

powstałej w wyniku odstąpienia od Umowy przez Kupującego. W przypadku braku ustalenia oraz wpłaty

zaliczki prawo odstąpienie zawarte w nin. paragrafie nie przysługuje.

§ 2. W przypadku wykonania prawa odstąpienia, o którym mowa w § 1, Kupujący pozostaje zobowiązany do

zapłacenia należności za uprzednio wykonane przez Sprzedawcę świadczenia oraz do zwrotu kosztów

poniesionych przez Sprzedawcę przed otrzymaniem przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu. Do kosztów

poniesionych przez Sprzedawcę zalicza się zarówno koszty już poniesione, jak również koszty, do poniesienia,

których Sprzedawca zobowiązał się wobec osób trzecich, koszty poniesione przez Sprzedawcę w celu

należytego wykonania Umowy, jak również koszty podjęcia działań zmierzających do zakończenia

wykonywania Umowy w związku z odstąpieniem.

§ 3. Na wynagrodzenie oraz koszty, o których mowa w § 2 powyżej, Sprzedawca wystawi stosowną fakturę.

§ 4. W przypadku nie wykonania przez Kupującego ciążących na nim obowiązków określonych w niniejszych

Warunkach oraz w Umowie, Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez zachowania terminu

dodatkowego (ze skutkiem natychmiastowym), o ile postanowienia Warunków lub Umowy nie stanowią inaczej.

§ 5. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Sprzedawca nie jest zobowiązany

względem Kupującego do naprawienia szkody wynikłej wskutek odstąpienia od Umowy w trybie § 4. powyżej.

IV. CENA I PŁATNOŚĆ

§ 1. Towary będą kupowane przez Kupującego po aktualnych cenach obowiązujących w chwili składania

Zamówienia lub w cenie umówionej przez Strony wskazanej w potwierdzeniu zamwóeinia. Na życzenie

Kupującego, Sprzedawca poinformuje Kupującego o aktualnych cenach Towarów.

§ 2. Ceny wskazane w Ofercie są cenami netto – nie zawierają podatków, kosztów przesyłki i opakowania.

§ 3. W braku odmiennych postanowień Umowy, cenę wraz ze wszelkimi dodatkowymi płatnościami Kupujący

powinien zapłacić gotówką przy odbiorze Towaru lub - za zgodą Sprzedającego - w terminie 7 dni od daty

odebrania Towaru (termin płatności).

§ 4. Jeżeli płatność ma być dokonana poprzez zapłatę faktury o odroczonym terminie płatności, Sprzedawca

może żądać od Kupującego zabezpieczenia płatności, w szczególności w postaci:

1. weksla własnego in blanco wraz z oświadczeniem wekslowym;

2. przedpłaty;

3. poręczenia;

4. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zabezpieczającej płatności z tytułu ceny sprzedaży i kosztów

dostarczenia Towaru.

§ 5. Jeżeli cenę Towaru ustalono jako równowartość oznaczonej kwoty w walucie obcej, a w trakcie

wykonywania Umowy nastąpiła zmiana wartości tej waluty w stosunku do złotego polskiego, zapłata będzie

dokonana według kursu średniego ogłoszonego przez Prezesa NBP i obowiązującego w dniu złożenia

Zamówienia.

§ 6. Za chwilę zapłaty uważa się moment, w którym cała należność będzie mogła być wykorzystana przez

Sprzedawcę; w szczególności chwilą taką jest moment wpłynięcia należności na rachunek bankowy Sprzedawcy

(rzeczywista zapłata należności).

§ 7. W przypadku opóźnienia Kupującego z zapłatą za Towar, Sprzedający może naliczyć odsetki w wysokości

ustawowej, a także żądać wydania przez Kupującego Towaru, za który nie dokonano zapłaty.

§ 8. W razie zwłoki Kupującego z zapłatą za Towar sprzedany na podstawie Umowy, także inne należności

Kupującego na rzecz Sprzedawcy (w tym z innych Umów) stają się natychmiast wymagalne po otrzymaniu

przez Kupującego stosownego zawiadomienia od Sprzedawcy. Ponadto w takim przypadku Sprzedawca może

wedle swego wyboru:

1. odmówić wydania innego Towaru do tej pory nie wydanego Kupującemu, także w przypadku, gdy obowiązek

wydania tego Towaru wynikał z innej umowy, niż ta, której warunki płatności nie zostały dotrzymane; lub

2. odstąpić bez zachowania terminu dodatkowego od innych Umów zawartych z Kupującym w terminie 30 dni

od daty powstania zwłoki, o której mowa w § 8 powyżej; lub

3. żądać naprawienia wynikłej stąd szkody.

§ 9. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za

szkody, które poniósł Kupujący w wyniku skorzystania przez Sprzedawcę z uprawnień przysługujących mu na

podstawie § 8. powyżej.

V. WYDANIE, DOSTARCZANIE I OPÓŹNIENIA W DOSTARCZANIU TOWARÓW

§ 1. Miejscem wydania Towaru będzie magazyn Sprzedawcy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

§ 2. Kupujący w każdej chwili może uzyskać informację o aktualnym etapie wykonywania Umowy. Dopuszcza

się dostawy częściowe.

§ 3. W razie opóźnienia w wydaniu lub dostarczeniu Towaru, wydanie lub dostarczenie Towaru nastąpi w

terminie ustalonym przez Strony.

§ 4. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu, Kupujący nie może odmówić przyjęcia opóźnionej

dostawy Towarów, ani też odstąpić od określonej Umowy. W razie zwłoki (tj. opóźnienia, za które Sprzedawca

ponosi odpowiedzialność) w dostarczeniu Towarów przekraczającej cztery tygodnie, Kupujący może wyznaczyć

Sprzedawcy dodatkowy, późniejszy termin na spełnienie świadczenia, nie krótszy jednak niż 7 dni. Po

bezskutecznym upływie tego terminu, Kupujący może, na piśmie, od umowy odstąpić w przeciągu jednego

tygodnia.

VI. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY

§ 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań, w tym

również za opóźnienie lub zwłokę wymienione w p.. V powyżej, jeśli takie niewykonanie lub nienależyte

wykonanie wyniknęło wskutek działania siły wyższej. Strony ustalają, że „siła wyższa” oznacza w

szczególności:

1. wszelkie okoliczności, w wyniku których wykonanie Umowy (realizacja Zamówienia) przez Sprzedawcę jest

niemożliwa lub niewspółmiernie kosztowna w stosunku do wartości nie dostarczonego Towaru;

2. strajk;

3. brak dostaw lub opóźnień w dostawach: produktów, surowców, materiałów i usług koniecznych do wykonania

Umowy (realizacji Zamówienia);

4. wojny, buntu, rebelii;

5. klęski żywiołowej;

6. zakłóceń w transporcie;

7. innych podobnych zdarzeń.

§ 2. Ponadto Sprzedawca ponosi odpowiedzialność jedynie za stratę poniesioną przez Kupującego z winy

umyślnej lub rażącego niedbalstwa Sprzedawcy. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy jest

wyłączona.

§ 3. Obowiązek upewnienia się, iż Towary mogą być używane przez Kupującego i jego klientów w określonych

celach, spoczywa wyłącznie na Kupującym. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty

poniesione przez Kupującego w przypadku, gdy wynikły one z niewłaściwego stosowania Towarów przez

Kupującego, chyba, że Sprzedawca zapewnił Kupującego na piśmie, że Towary są przeznaczone do takiego

określonego stosowania. Kupujący zapłaci Sprzedawcy odszkodowanie w przypadku podniesienia jakichkolwiek

roszczeń ze strony osób trzecich przeciwko Sprzedawcy w związku ze szkodami poniesionymi przez takie osoby

trzecie z powodu niewłaściwego zastosowania Towarów, odsprzedanych przez Kupującego osobom trzecim

wraz z zapewnieniem o ich przydatności do określonych celów, jeśli Kupujący nie otrzymał takiego zapewnienia

od Sprzedawcy.

VII. WŁASNOŚĆ I RYZYKO UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA TOWARU

§ 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru, aż do dokonania rzeczywistej zapłaty należności,

odpowiadającej w całości cenie Towaru w uzgodnionym przez Strony terminie płatności.

§ 2. Jednakże ryzyko przypadkowej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Towaru każdorazowo przechodzi na

Kupującego z chwilą odbioru Towaru.

§ 3. W przypadku, gdy Kupujący nie odbiera lub nie potwierdza w sposób zwyczajowo w danych przypadkach

przyjęty, odebrania lub dostarczenia mu Towaru, ryzyko utraty, zniszczenie lub uszkodzenia Towaru przechodzi

na Kupującego z chwilą wezwania go przez Sprzedawcę, lub inną osobę, do odbioru dostarczonego Towaru.

§ 4. Kupujący jest zobowiązany do dokonania wszelkich czynności w celu zabezpieczenia Towaru przed utratą,

zniszczeniem lub uszkodzeniem.

VIII. OPAKOWANIA

W przypadku braku wskazań specjalnych, opakowania są przygotowywane przez Sprzedawcę zgodnie z naturą

wyrobu, warunków jego transportu i przechowywania.

IX. TRANSPORT

§ 1. Koszty transportu, ubezpieczenia, zapłaty należnych podatków, opłat i ceł oraz inne koszty z tym związane

pokrywa Kupujący, chyba, że ustalono inaczej.

§ 2. W braku odmiennych postanowień Umowy Kupujący jest zobowiązany i uprawniony do dokonywania

wszelkich czynności niezbędnych w celu kontroli oraz nadzoru transportu, w szczególności do sprawdzania

przesyłek przychodzących, a także, jeżeli istnieje taka konieczność, zwracanie uwagi firmie spedycyjnej,

przewoźnikowi lub innym osobom na uchybienia w transporcie mogące zagrażać Towarom lub terminowi

wykonania umowy, także wtedy, gdy transport odbywa się franco do oznaczonego miejsca dostarczenia.

X. PRÓBY TOWARU

Wszelkie próby (testy) lub szczególna kontrola Towaru są możliwe na prośbę Kupującego, a jeśli Sprzedawca

zaakceptuje tę usługę, próba lub kontrola może zostać dodatkowo zafakturowana.

XI. GWARANCJA

§ 1. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji na zakupiony towar na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży lub

na inny okres wskazany przez Sprzedawcę (w przypadku towarów używanych okres gwarancji wynosi trzy

miesiące).

§ 2. Reklamacja może być zgłoszona wyłącznie przez Kupującego w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty

ujawnienia wady, a zgłoszenie powinno obejmować: numer faktury sprzedaży, kopię karty gwarancyjnej jeśli

została wydana, numer fabryczny urządzenia, jeżeli urządzenie posiada taki numer oraz opis usterki.

§ 3. W przypadku reklamacji w okresie gwarancyjnym należy towar wraz kserokopią faktury dostarczyć do

Sprzedającego, celem dokonania ekspertyzy i usunięcia usterek. Jeśli reklamacja zostanie uwzględniona,

Sprzedający ponosi wyłącznie koszty transportu zwrotnego do krajowego odbiorcy.

§ 4. Strony mogą ustalić, że w celu naprawy gwarancyjnej Sprzedający wyśle serwis do wskazanej lokalizacji, a

Kupujący pokryje koszty dojazdu wg osobnych uzgodnień.

§ 5. Gwarancja wygasa w przypadku nieprzestrzegania przez Kupującego warunków umowy, w szczególności w

przypadku nie dokonania zapłaty w terminie płatności.

§ 6. Sprzedający nie odpowiada za uszkodzenia dostarczonego towaru, jeśli nastąpiły one w wyniku

niewłaściwego użytkowania, niewłaściwego zainstalowania oraz w przypadku modyfikacji/naprawy w innym

serwisie niż serwis Sprzedającego.

§ 7. Gwarancja nie obejmuje towaru, który choćby w jakiejś części został wykonany z materiałów dostarczonych

przez Kupującego, bądź wg specyfikacji dostarczonej przez Kupującego.

§ 8. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego, wszystkie koszty

z tym związane m.in. koszty wykonania ekspertyzy i transportu – ponosi zgłaszający.

§ 9. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego z

jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do wartości sprzedanego towaru/usługi. Ponadto Sprzedający nie jest

odpowiedzialny za utracone przez Kupującego lub użytkownika towaru korzyści oraz straty, w tym przede

wszystkim straty w produkcji powstałe w skutek przestoju, utracone korzyści wynikające z niezrealizowania

umów lub zamówień.

§ 10.Gwarancja nie dotyczy części szybkozużywających się np. noże głowic, uszczelki oraz materiały

eksploatacyjne, itp.

§ 11.Sprzedający rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni oraz dokona naprawy gwarancyjnej w

terminie, w którym technicznie będzie ona możliwa.

XII. ZWROT TOWARU NOWEGO

§ 1. Kupujący może dokonać zwrotu Towaru już dostarczonego przez Sprzedawcę, za wyjątkiem sytuacji

objętych Gwarancją, w razie uzyskania pisemnej zgody Sprzedawcy. Sprzedawca może udzielić takiej zgody,

jeśli Towar nie był używany i pozostaje w oryginalnym opakowaniu a zwrot nastąpi w terminie 7 dni od daty

dostarczenia.

§ 2. W razie wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na dokonanie zwrotu Towaru, Sprzedawca nie poniesie z tego

tytułu żadnych kosztów, w szczególności transport odbędzie się na koszt Kupującego.

§ 3. Sprzedawca dokona kontroli odebranego Towaru i będzie mógł zdecydować czy:

1. zwrócić Kupującemu wartość zwróconego Towaru;

2. odmówić przyjęcia zwrotu;

3. wymienić Towar zwrócony na inny.

§ 4. W przypadku zwrotu wartości, o której mowa w § 3 ust. 1. powyżej, wartość zwrotu będzie równa cenie

zakupionego Towaru pomniejszonej o koszt wykonania detali, elementów aplikacji dostarczonych przez Sprzedawcę, kontroli oraz działań administracji poniesiony przez

Sprzedawcę.

XIII. TAJEMNICA HANDLOWA

§ 1. Wszelkie informacje dotyczące działalności Sprzedawcy, które nie są publicznie znane, jak również

postanowienia niniejszych Warunków, mają charakter poufny i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w

rozumieniu art. 11 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211).

§ 2. Strony uzgadniają, że nie będą ujawniać poufnych informacji osobom trzecim, ani wykorzystywać ich do

celów innych niż wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków i Umów.

§ 3. Kupujący podejmie wszelkie uzasadnione kroki, aby uniemożliwić ujawnienie informacji poufnych.

§ 4. Jeżeli Kupujący zostanie zobowiązany przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa do ujawnienia

jakiejkolwiek informacji dotyczącej działalności Sprzedawcy, zawiadomi o tym Sprzedawcę i będzie z nim

współpracować w celu wyeliminowania lub zmniejszenia do minimum negatywnych skutków ujawnienia takich

informacji. Niniejsze zobowiązanie wiąże Kupującego także po wypowiedzeniu lub rozwiązaniu Warunków,

przez okres trzech lat od wypowiedzenia lub rozwiązania. Po tym okresie informacje poufne będą chronione na

podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym art. 11 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211).

§ 5 Bez pisemnej zgody Sprzedawcy Kupujący nie będzie używał nazwy, znaków towarowych ani nazw

handlowych Sprzedawcy, ani też powoływał się na związki gospodarcze ze Sprzedawcą w jakimkolwiek celu.

§ 6 Strony wyrażają zgodę na przetwarzanie danych firmy zawartych w ofercie/potwierdzeniu dla potrzeb

niezbędnych do realizacji zamówienia.

XIV. SPORY

§ 1. Sprzedaż i dostawy Towarów na podstawie Warunków podlegają przepisom polskiego prawa, w

szczególności kodeksowi cywilnemu.

§ 2. Wszelkie spory wynikłe między Kupującym a Sprzedającym, związane ze sprzedażą Towaru na podstawie

niniejszych Warunków oraz Umów rozstrzygane będą przez sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy.

XV. WYPOWIEDZENIE I ZMIANA OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY I GWARANCJI

§ 1. Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszych Warunków z 7 dniowym okresem

wypowiedzenia, co nie wypływa na zastosowanie Warunków do Umów zawartych przed terminem

wypowiedzenia.

§ 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmian w każdym punkcie powyższych Ogólnych Warunków Sprzedaży

pod warunkiem poinformowania o takiej zmianie Kupującego. Gdy taka sytuacja zaistnieje, zmienione Warunki

stosuje się do wszystkich Zamówień wydanych po dacie modyfikacji, tak samo dla zamówień uzupełniających

lub związanych z wcześniej dokonaną sprzedażą.