Ogólne Warunki gwarancji:

 1. Firma P.H.U.”POLTECH” z siedzibą w Świebodzicach przy Pl. Dworcowym 2, gwarantuje sprawne działanie urządzeń instalowanych oraz użytkowanych zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi określonymi przez sprzedającego.

 2. Gwarancja jest udzielana na okres 12 miesięcy, licząc od daty sprzedaży w przypadku zakupu urządzenia przez firmę (faktura VAT).

 3. Gwarancja obowiązuje w kraju, w którym dokonano zakupu.

 4. Ujawnione wady będą usunięte bezpłatnie w okresie gwarancji przez sprzedającego.

 5. W przypadku zakupu towaru przez Internet, Klient (reklamujący) jest zobowiązany do zgłoszenia reklamacji drogą e-mailową wraz z dokładnym opisem stwierdzonej usterki i dostarczenia uszkodzonego sprzętu sprzedawcy na własny koszt.

 6. Ewentualne wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione i zgłoszone w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie do 14 dni roboczych, jednak w uzasadnionych przypadkach (konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy) termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne 14 dni.

 7. Wady lub uszkodzenia sprzętu powinny być zgłoszone, a wadliwy sprzęt dostarczony do sprzedającego, niezwłocznie po stwierdzeniu ich wystąpienia.

 8. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (reklamacja sprzętu sprawnego lub uszkodzonego w wyniku nieprawidłowej instalacji bądź użytkowania) zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami transportu.

 9. Klientowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na inny, posiadający te same lub zbliżone parametry techniczne w przypadku, gdy serwis uzna, że usunięcie wady nie jest możliwe.

 10. Gwarancja będzie respektowana jedynie w przypadku dołączenia do reklamowanego urządzenia opisu uszkodzenia, urządzenie dostarczone będzie kompletne wraz z kopią faktury zawierającego datę sprzedaży.

 11. Gwarancją nie są objęte: uszkodzenia mechaniczne, elektryczne(wynikające z niewłaściwego montażu bądź użytkowania), termiczne oraz powstałe w wyniku zastosowania preparatu agresywnego. Celowe uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady, usterki oraz wady wizualne powstałe wskutek użytkowania, uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego i niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, usterki niemające wpływu na prawidłową pracę urządzenia.

 12. Serwis może nie wykonać naprawy usterek w przypadku śladów nieautoryzowanej naprawy.

 13. W przypadku gdy usterka nie jest objęta gwarancją producenta, serwis może zaproponować wykonanie usługi odpłatnej.

 14. Każdy reklamowany sprzęt sprawdzamy pod względem poprawności działania.

 15. Firma P.H.U.”POLTECH” nie odpowiadają za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z urządzenia będącego w naprawie.

 16. Dostarczenie sprzętu w stanie niekompletnym jest równoznaczny z niewypełnieniem przez kupującego warunków gwarancji i może stanowić podstawę do odmowy naprawienia sprzętu lub przedłużenia okresu naprawy.

 17. W przypadku odesłania produktu celem wykonania naprawy serwisowej, gdzie nie stwierdzono usterki, nabywca może zostać obciążony kosztem ekspertyzy (stawka godzinowa 50 zł netto).

 18. Gwarancja na produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi.