Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1). Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych

My, P.H.U.”POLTECH” Joanna Wróblewicz

NIP: 884-154-99-12

REGON: 890691822

z siedzibą w 58-160 Świebodzice, Pl. Dworcowy 2

Biuro Obsługi Klienta znajduje się w siedzibie firmy:

P.H.U."POLTECH" Joanna Wróblewicz

58-160 Świebodzice, Pl. Dworcowy 2

Jesteśmy Administratorem Pana/Pani danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw w formie elektronicznej poprzez adres e-mail: iod@poltech-smar.com oraz pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Aby świadczyć usługi zgodnie z zakresem naszej działalności, P.H.U.”POLTECH” przetwarza Pana/Pani dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdzie Pan/Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi. • Rejestracja konta w Serwisie:

Osoby, które dokonują rejestracji w sklepie internetowym Poltech, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Powyższe dane przekazywane są poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.poltech-smar.com.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • W celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w sklepie internetowym Poltech – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Ewentualnie w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

 • W celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Pana/Pani w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;

 • W celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;

 • Korzystanie z Serwisu:

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Administratora:

 • W celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, udostępniania formularzy kontaktowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 • W celu obsługi reklamacji - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO); w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

 • W celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;

 • Składanie zamówień w Serwisie:

Złożenie zamówienia (zakupu towaru) przez Klienta sklepu internetowego Poltech wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • W celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 • W celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 • W celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

 • W celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

 • W celach analitycznych doboru wyrobów/usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji

procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i po sprzedażowej, w

tym reklamacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • W celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym

prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • W celu oferowania Organizacji, której przedstawicielem jest Pan/Pani, przez nas produktów i

usług, w tym dobierania ich pod kątem Waszych potrzeb z pomocą profilowania, co jest

naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

IV. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pana/Pani danych: Podstawowe dane identyfikacyjne związane z prowadzoną przez nas współpracą zawodową: imię i nazwisko, rodzaj pełnionej funkcji, telefon kontaktowy (stacjonarny, mobile, fax), adres i miejsce pracy, płeć oraz adres e-mail ( art. 14.1.d. RODO)

V. Odbiorcy danych

Pana/Pani dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

Podwykonawcom czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu: (doradca

techniczny), oraz innym niezależnym odbiorcom: partnerom handlowym, których oferta uzupełnia

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane pozyskane w związku ze współpracą /zawarciem umowy o współpracy

przetwarzamy maksymalnie przez okres 10 lat od daty zakończenia wykonywania umowy w związku z dochodzeniem roszczeń wynikających z jej realizacji lub Pana/Pani rezygnacji z pełnionej funkcji lub aż Pan/Pani zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania, w tym celu cofniesz zgodę (punkt XI klauzuli), jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie współpracy/umowy współpracy lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały (Zgodnie z art. 13.2.a i 14.2.a RODO).

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych jest warunkiem utrzymania współpracy/umowy o współpracy.

Jeżeli nie poda Pan/Pani danych nie będziemy mogli dalej, poprzez kontakt z Panem/Panią,

współpracować. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania danych przez administratora, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez administratora.

IX. Informacja o źródle danych

Pana/Pani dane uzyskaliśmy od Państwa firmy w ramach prowadzonej współpracy/umowy o współpracy.

X Klauzula informacyjna o prawie do cofnięcia zgody

Informacja o prawie do cofnięcia zgody W każdej chwili Pan/Pani ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.